menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

CRON Plus » Personel

Cechy ogólne systemu Personel:

 1. Bazy danych: Oracle MS SQL, Sybase, PostgreSql.
 2. Wymiana danych – możliwość zapisywania zestawień i raportów w wielu formatach,
  w tym w formacie Excel.
 3. Współpraca z pakietem MS Office, OpenOffice.
 4. Definiowalny system uprawnień: użytkownik, grupa użytkowników, funkcja systemu,
  komórka organizacyjna.
 5. Wymiana danych z programem Płatnik.
 6. Całkowita zgodność z aktualnymi przepisami.

Kadry

 1. Ewidencja pracowników.
 2. Szeroki zakres informacyjny, w tym: informacje ogólne, adresy zamieszkania, zameldowania,
  do korespondencji, historia zatrudnienia, wykształcenie, członkowie rodziny, badania lekarskie,
  szkolenia BHP, historia stanowisk, działów, kategorii zaszeregowania, wymiaru czasu pracy ...
 3. Definiowalne dodatkowe dane kadrowe.
 4. Emisja i archiwizacja dokumentów kadrowych, między innymi umowa o pracę, wypowiedzenie,
  świadectwo pracy, umowa zlecenia/o dzieło, rachunek do umowy.
 5. Wydruk umowy o pracę, świadectwo pracy,… w kilku formatach (własny, MS Word, HTML)
 6. Kalendarze firmowe, grupowe i indywidualne.
 7. Rejestracja i ewidencja czasu pracy, współpraca z czytnikami.
 8. Zestawienia statystyczne Z-03, Z-06.
 9. Weryfikacja danych kadrowych.
 10. Definiowalne zestawienia kadrowe.

Płace

 1. Automatyzacja tworzenia oraz weryfikacja dowolnych list płac i rozliczeń, m.in.: wynagrodzenia, świadczenia i zasiłki,
  przerwy, potrącenia, umowy cywilno-prawne, kontrakty menedżerskie, udział w organach stanowiących osób prawnych
  oraz ponad 30 innych rozliczeń.
 2. Weryfikacja list płac.
 3. Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków chorobowych.
 4. Formuły płacowe (rozliczeniowe) - Wykorzystując zmienne i formuły można rejestrować i rozliczać złożone
  sytuacje płacowe takie jak np. prowizja, rejestracja czasu pracy i wynagrodzenia dla pracowników "godzinowych",
  świadczenia z tytułu pracowniczych programów emerytalnych, czy potrącanie alimentów.
 5. Wydruk polecenia przelewu z list płac i współpraca z Home Bankig (przelewy elektroniczne).
 6. Deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1, IFT-1R - ciągła aktualizacja.
 7. Eksport do programu Płatnik - eksportowane są kompletne formularze rozliczeniowe
  i zgłoszeniowe dla zatrudnionych i firmy.
 8. Import danych – (funkcja wykorzystywana na etapie wdrożenia) import formularzy
  zgłoszeniowych i rozliczeniowych z Płatnika, import z innych systemów.
 9. Definiowalne zestawienia kadrowo płacowe – proste definiowanie filtrowania
  danych i zakresu informacji.

Bezosobowy fundusz płac

 1. Rejestr osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło, agencyjne, prawa autorskie.
 2. Rejestr umów cywilnoprawnych.
 3. Automatyczne rozlicznie umów zleceń.
 4. Definiowalne zasady podlegania i finansowania składek ZUS.
 5. Formularze zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS.
 6. Wydruk umowy, rachunku i polecenia przelewu.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved