menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

CRON Plus » Finanse

Księga główna

 • Łatwość wprowadzania i weryfikacji danych – wpisy klasyczne, powtarzalne, odwrotne, szablony, alokacje, import z plików – II stopniowa kontrola przesyłaniawpisów do bufora i dziennika.
 • Stan Firmy w Każdej Chwili – Bilans i Rachunek Wyników – Menadżer Raportów Finansowych - ("żywe" raporty – od ogółu do szczegółu) – w wielu przekrojach, export do Excella, dbf, txt ...., wysłanie e-mailem.
 • Controlling i budżetowanie – nieograniczona ilość wariantów budżetów, kontrola wykonania budżetów dla każdej pozycji i wielu pozycji w różnych przekrojach okresowych – dany okres, wiele okresów, RDD, porównanie z poprzednimi latami, okresami, udział procentowy, procentowe przekroczenie budżetu.
 • Rozliczanie i analiza kosztów – możliwość jednoczesnej dekretacji każdej pozycji kosztowej na wiele kont księgowych i projektowych wg różnych kluczy – procenty, ilości, wartości, alokacje wielopoziomowe wg wielu kluczy.

Należności i corporate banking

 • Automatyczne rozliczanie wpłat od klientów – współpraca z Corporate Banking, tysiące rozrachunków w jedną "minutę".
 • Wspomaganie windykacji należności – kontrola poziomu w definiowalnych przedziałach czasowych, odsetki, monity, uzgadnianie sald.
 • Wnioski dla działu handlowego - jakie zmiany warunków płatności, poziomu kredytowania i rodzajów cen dla danego klienta.

Zobowiązania i cash-flow

 • Poprawa Płynności – czyli kiedy i za co płacić – analiza przewidywanej płynności, zatwierdzanie faktur, terminów i kwot do zapłaty, automatyczne drukowanie przelewów, czeków, Corporate Banking.

Środki trwałe

 • Elastyczność - dostosowanie ewidencji do specyficznych potrzeb udziałowców, możliwość prowadzenia wielu ksiąg oraz metod amortyzacji przy zachowaniu pełnej zgodności z polskimi przepisami prawa.
 • Zawsze wiem gdzie, kiedy i dlaczego - pełny obraz historii środka trwałego w całym okresie użytkowania.
 • More IN One - tworzenie wieloelementowych środków trwałych, z możliwością niezależnej rozbudowy każdego ze składników.
 • Bezpieczne użytkowanie - kontrolowanie terminów wykonania remontów, przeglądów technicznych i opłat ubezpieczeniowych.
 • Obniżanie kosztów stałych - poprzez wielowymiarowość analizy opartej na bazie kategorii, grup, rodzajów i składników środków trwałych, zawsze wiemy czym dysponujemy i jakie pozycje majątku są dla nas zbędne.
 • Elementy multimedialne - możliwość tworzenia załączników w postaci zdjęć i dowolnych dokumentów zewnętrznych.

Projekty

 • Na czym firma zarabia? – rozliczanie przedsięwzięć biznesowych (projekty – centra kosztów i wpływów), koszty zbierane ze wszystkich modułów, porównywanie z budżetami (ilość nieograniczona) w wielu przekrojach.

Cechy wspólne

 • Szeroki Zakres – wiele firm, walut, oddziałów – konsolidacje wielowalutowe.
 • Bezpieczeństwo – zasady definiowania dostępu do wybranych modułów, funkcji, okien i pól systemu!
 • Praca Grupowa – obieg i zatwierdzanie dokumentów i zmian, integracja z e-mail, połączenie z Excell, plikami *.dbf, możliwość wydrukowania każdego okna systemu.
 • Raportowanie – kilkaset gotowych raportów z możliwością modyfikacji, budowanie i dodawanie własnych raportów klienta, definiowalne własne menu.

KSięga główna - najważniejsze cechy modułu:

 • STRUKTURA PLANU KONT – do 9 segmentów.
 • LATA OBRACHUNKOWE – wiele kalendarzy z zakresami definiowanymi przez użytkownika (np.: 12, 16 miesięcy, od stycznia do grudnia, od września do sierpnia).
 • RÓŻNE METODY WPROWADZANIA DANYCH – tradycyjne, powtarzalne odwrotne, statystyczne, z szablonami, import z innych aplikacji, przesyłanie z innych modułów.
 • WIELOWALUTOWOŚĆ – nieograniczona liczba rodzajów kursów i ich wartości w układzie dziennym, okresowym, dla transakcji, rozliczanie różnic kursowych.
 • KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE (ALOKACJE) – możliwość rozliczeń procentowych, wg stałych wartości, proporcjonalnie do zapisów. Rozliczanie może być wielopoziomowe: z centrali na oddziały, z oddziałów na sklepy.
 • GENERATOR RAPORTÓW FINANSOWYCH – doskonałe narzędzie do zbudowania kompleksowego systemu raportów ekonomiczno - finansowych w firmie / holdingu.
 • ANALIZA KONT – "PO ZAKSIĘGOWANIU" – można zobaczyć stan kont tak, jak gdyby dokumenty z bufora były już zaksięgowane z jednoczesnym porównaniem z budżetami (nieograniczona ilość).
 • KONSOLIDACJA / ROZLICZENIE POMIĘDZY FIRMAMI / HOLDINGI – automatyczna konsolidacja firm, rozliczanie przepływów pomiędzy firmami.

Należności - najważniejsze cechy modułu:

 • TRANSFER DANYCH – automatyczne tworzenie faktury po wysyłce towaru do klienta na podstawie jego zamówienia.
 • PEŁNA HISTORIA KLIENTA – natychmiastowy dostęp do faktur i płatności klienta, analiza należności w wybranych przedziałach.
 • NIEOGRANICZONA ILOŚĆ ADRESÓW KLIENTA – bardzo wygodna cecha przy dostawach do kilku miejsc u klienta.
 • RÓŻNORODNE TYPY DOKUMENTÓW – faktura, korekta, noty odsetkowe, faktura eksportowa, faktury powtarzalne (miesięczne, tygodniowe, kwartalne i wg okresów definiowalnych).
 • PREDEFINIOWANE WARUNKI PŁATNOŚCI – predefiniowane dla klienta mogą być: warunki płatności, wysokość odsetek.
 • ZAPŁATY I ROZRACHUNKI – różne formy zapłat: pełne, częściowe, przedpłaty, w postaci czeku, przelewu, karty kredytowej, corporate banking.
 • PEŁNA WIELOWALUTOWOŚĆ – faktury wystawiane w walutach obcych są automatycznie przeliczane na walutę firmy. Obie wartości są widoczne dla użytkownika.
 • UZGADNIANIE SALD – uzgadnianie sald z klientem na dowolny dzień w roku.

Zobowiązania - najważniejsze cechy modułu:

 • TRANSFER DANYCH – tworzenie faktur z zamówień zakupu, kontrola zgodności cen i ilości.
 • ZARZĄDZANIE PŁATNOŚCIAMI – system umożliwia wybór wg terminu zapłaty, dyskonta, priorytetu, typu płatności, grupy, kodu dostawcy lub kombinacji ww. danych. Dokumenty nie zatwierdzone nie mogą być zapłacone.
 • PŁATNOŚCI I ROZRACHUNKI – system akceptuje różne formy zapłat: pełne, częściowe do określonej kwoty, przedpłaty, czeki, przelewy, corporate banking.
 • RÓŻNORODNE TYPY DOKUMENTÓW – transakcje typu faktura, korekta, noty odsetkowe, debetowe, kredytowe, a także faktury powtarzalne.
 • PEŁNA WIELOWALUTOWOŚĆ – wartości ewidencjonowane w walutach obcych są automatycznie przeliczane na walutę firmy. Obie wartości są widoczne dla użytkownika.
 • ANALIZA CASH-FLOW – możliwość zdefiniowania wielu różnych źródeł finansowania, graficzna prezentacja płynności finansowej.
 • WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI – zablokowanie możliwości wygenerowania płatności do danego dostawcy.

Środki trwałe - najważniejsze cechy modułu:

 • SKŁADNIKI – możliwość zdefiniowania nieograniczonej liczby składników oraz dodania składnika w trakcie używania środka trwałego: automatyczne naliczanie amortyzacji zgodnie ze zwiększoną wartością środka trwałego.
 • WŁASNA KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – automatyzacja wprowadzania, optymalne analizy środków trwałych.
 • DOWOLNA LICZBA KSIĄG OBRACHUNKOWYCH – możliwość jednoczesnego naliczania amortyzacji w wielu księgach środka trwałego, np. bilansowa, podatkowa, wg zasad koncernowych.
 • METODY NALICZANIA AMORTYZACJI – możliwość zdefiniowania dowolnej metody amortyzacji.
 • PLANY AMORTYZACJI – system generuje roczny i pięcioletni plan amortyzacji środków trwałych.
 • PEŁNA HISTORIA – system umożliwia analizę operacji wykonanych na środkach trwałych, naliczonej amortyzacji, zmian lokalizacji, itp.
 • REMONTY – zarządzanie remontami, przeglądami i naprawami środków trwałych.
 • DZIERŻAWA – obsługa środków trwałych dzierżawionych (leasing), obsługa procesu dzierżawienia środków trwałych innym podmiotom.
 • INWENTARYZACJA – wspomaganie procesu inwentaryzacji środków trwałych.
 • UBEZPIECZENIA – wspomaganie kontroli terminów ubezpieczeń środków trwałych.
 • ZAŁĄCZNIKI – możliwość przechowywania instrukcji, gwarancji, opisów technicznych, umów, itp.
 • AUTOMATYZACJA WPROWADZANIA – możliwość automatycznego tworzenia środków trwałych na podstawie wprowadzonych faktur kosztowych.
 • WSPOMAGANIE STRUKTURY WIELOODDZIAŁOWEJ – transfer składników majątku w ramach oddziału a także z jednego oddziału do drugiego oddziału firmy.

MRF - Menadżer Raportów Finansowych - najważniejsze cechy modułu:

 • HURTOWNIA DANYCH – system pozwala na przetwarzanie danych z różnych źródeł (dane księgowe, ilościowe, statystyczne, inne).
 • KONSOLIDACJA – możliwość analizowania danych skonsolidowanych jak i dla każdej jednostki oddzielnie.
 • WŁASNE RAPORTY I ANALIZY – możliwość zdefiniowania dowolnej liczby własnych zestawień i analiz finansowych.
 • GOTOWE SZABLONY RAPORTÓW – Bilans, F-01, Rachunek Zysków i Strat i wiele innych.
 • SZYBKOŚĆ – wyniki generowanych raportów otrzymywane są w relatywnie krótkim czasie.
 • BUDŻETOWANIE – możliwość porównania zebranych danych z dowolną liczbą budżetów (np. plan wstępny, plan skorygowany, plan ostateczny...).
 • STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA – możliwość wykorzystania tych samych elementów raportów na różnych poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
 • IMPORT DANYCH – automatyczny import danych z systemów ewidencyjnych (księgowych) i innych (np. dane ilościowe).
 • ANALIZA I WERYFIKACJA – dane w buforze mogą być analizowane i weryfikowane przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
 • CZYTELNE UKŁADY PREZENTACJI – możliwość definiowania własnych układów prezentacji danych. Możliwość analizy w różnych przedziałach czasowych.
 • DRILL-DOWN – możliwość przejścia z linii raportu przez różne poziomy agregacji danych aż do pozycji dokumentu źródłowego.
 • PEŁNA HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA – system pozwala na przechowywanie danych z wielu lat.
 • ZARZĄDZANIE RAPORTAMI – budowa harmonogramów i planowanie, klasyfikacja, obieg i zatwierdzanie raportów.
 • DOSTĘP DO RAPORTÓW HISTORYCZNYCH – system przechowuje w bazie danych wyniki wszystkich wygenerowanych raportów, dostęp do raportów historycznych odbywa się w ciągu kilku sekund.
 • PUBLIKOWANIE RAPORTÓW – możliwość wyeksportowania wyniku raportu do arkusza MS Excel, możliwość wysłania wyniku raportu pocztą elektroniczną , eksport w wielu popularnych formatach.
 • ALARMY – stan przedsiębiorstwa w dowolnym momencie, kontrola wskaźników przekraczających zdefiniowane poziomy.

Korzyści z wdrożenia systemu MRF

 • Krótki czas wdrożenia, od jednego do trzech miesięcy.
 • Ujednolicenie form raportowania.
 • Usprawnienie procesów weryfikacji, kontroli, konsolidacji i raportowania.
 • Objęcie procesem raportowania danych z różnych źródeł (księgowych, ilościowych).
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych.
 • Skrócenie czasu przetwarzania informacji.
 • Zmniejszenie ryzyka utraty i zniekształcenia informacji.
 • PROJEKTY - najważniejsze cechy modułu:
 • ROZLICZANIE PROJEKTÓW – odciążenie Księgi Głównej w zakresie rozliczania projektów, inwestycji, kontraktów, produktów.
 • DEFINIOWANA STRUKTURA KONT PROJEKTOWYCH – optymalne dopasowanie struktury kont projektowych do specyfiki rozliczanych projektów, np. inwestycja - faza - oddział - zadanie - MPK.
 • KLASYFIKACJA PROJEKTÓW – definiowane typy, klasy i kategorie pozwalają na szybkie analizowanie określonych informacji.
 • STAN ZAAWANSOWANIA PROJEKTÓW – system na bieżąco pokazuje stan realizowanych inwestycji, projektów.
 • INTEGRACJA Z INNYMI MODUŁAMI – moduł Projekty bazuje na danych wprowadzonych w innych modułach (Zobowiązania, Należności, Magazyny), możliwe jest wprowadzanie korekt do projektów.
 • GENERATOR RAPORTÓW PROJEKTOWYCH – możliwość definiowania własnych analiz dotyczących prowadzonych inwestycji, projektów.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved